Informatie › INFO: INTERN REGLEMENT VAN ORKA

INFO: INTERN REGLEMENT VAN ORKA

ORKA VZW   LOKEREN   

          INTERN REGLEMENT Aangepast RVB  03/12/2012

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

     

TOEGETREDEN LEDEN

Het bestuur beslist over de aanvaarding van een “toegetreden lid” zonder zich daarover te moeten rechtvaardigen

 Duiker Lid of toegetreden lid:

  Cursist 1* Duiker

 •  Zijn zij die zich voorstellen om de trainingen te volgen,
 •  Men moet minstens 14 jaar zijn,
 •  Medisch geschikt bevonden zijn en indien ouder dan 45 jaar een E.C.G. onder belasting ondergaan hebben.
 • Het inschrijvingsgeld betaald hebben en kennis genomen hebben van dit intern reglement.
 • De kandidaat-duiker mag drie initiatietrainingen bijwonen tegen betaling, dit ter kennismaking en om zich in orde te stellen.

 

Duiker

 • Zij beschikken minimum over een brevet 1*duiker.
 • Ze nemen regelmatig deel aan de zwembadtrainingen en aan diverse clubduiken .
 • Zij zijn in orde met hun “medische fiche”.
 • Zij hebben hun lidgeld voor het kalenderjaar tijdig betaald.

           

Jeugdduiker toegetreden lid

     Cursist bronzen dolfijn

            De kandidaat JD  mag max. drie initiatielessen bijwonen tegen betaling.

                De kandidaat JD  moet aan volgende 5 voorwaarden voldoen.

                1             Kandidaten jeugdduiken is vanaf 8 jaar tot 14 jaar.

                2             De kandidaat JD  moet voorgedragen worden door de jeugd duikschool coördinator

                3             De kandidaat JD  moet medisch geschikt bevonden zijn door een arts.

                4             Het inschrijvingsgeld betaald  hebben .

                5             Het document:  Bijlage Intern reglement subcommissie “Toetreding jeugdduikers Orka”  getekend door de ouder(s)/voogd (en) met gelezen voor akkoord en datum.

 

            Jeugdduiker

 • Zij zijn tussen 8 en 16 jaar en beschikken minimaal over een brevet bronzen dolfijn en  maximaal over een brevet gouden dolfijn
 • Ze nemen regelmatig deel aan de zwembadtrainingen en aan diverse clubduiken .
 • Zij zijn in orde met hun “medische fiche”.
 • Zij hebben hun lidgeld voor het kalenderjaar tijdig betaald.

 

            Zwemmend toegetreden  lid 

 • Zij worden toegelaten om te zwemmen in het zwembad, eventueel met ABC materiaal zonder lood, van 19.45 tot 20.40 en woensdag van 21.00 tot 22.00 uur.
 • Zij beschikken over een doktersattest van medische geschiktheid om te zwemmen en indien met ABC uitrusting een doktersattest om te duiken.
 • Zij hebben hun lidgeld voor het kalenderjaar tijdig betaald.

 

        Tweede toegetreden lid en Tweede toegetreden lid instructeur

 • Zij zijn reeds lid van een andere duikschool waar reeds deNelos bijdrage werd betaald en de medische fiche is afgegeven.
 • Zij beschikken minimaal over een brevet 1*duiker
 •  Zij worden  toegelaten tot alle activiteiten van de club.
 • Zij hebben hun lidgeld voor het kalenderjaar tijdig betaald.

 

          Steunend toegetreden lid; 

           ° na aanvaarding van het bestuur en na betaling van het lidgeld mag die persoon deelnemen aan alle activiteiten van ORKA die niets te maken hebben    

             met  zwembadtrainingen noch met duiken, hij kan ook geen flesvullingen bekomen noch duikmaterieel huren.

 

        Bezoekend toegetreden lid

 • De gezinsleden of partners van  leden of toegetreden leden, worden bezoekend toegetreden lid.
 • Dit geeft toegang tot het clublokaal en de clubactiviteiten (uitgezonderd zwembad en duiken).
 • Er is geen bijkomend lidgeld verschuldigd.

 

LIDGELDEN  

De RVB bepaalt uiterlijk in december de tarieven voor volgend kalenderjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december ( zie Statuten ), De lidgelden zijn VOORAF te betalen.

 

ALGEMENE CLUBREGELS

 • Ieder meerderjarig lid mag  de bardienst vervullen ( vrijdag avond van 21.45 tot 01.30 uur). Hij/zij  zal zich hiervoor aanmelden op de lijst die uithangt op het bord mededelingen.  Bij het beëindigen van hun  bardienst ontvangen ze een forfaitaire onkostenvergoeding (te bepalen door de RVB).  
 • Het is verboden te parkeren op de oprit voor het clublokaal :  Dit is enkel toegelaten voor kort gebruik bij laden of lossen.
 • Bij het duiken in open water dient men steeds de Nelos reglementen na te leven.  Ieder lid wordt geacht dit reglement te kennen, onwetendheid in dit opzicht wordt niet aanvaard.
 • Iedereen moet zich inzetten voor een positieve clubgeest en dus de werking van de club helpen bevorderen.
 • Bij het niet naleving van de statuten,  het intern reglement of de Nelos regels, kunnen sancties worden getroffen door het bestuur, eventueel in samenspraak of op voorstel van de verschillende commissies.

 

           

SAMENSTELLING DUIKCOMMISSIE   ( voor iedereen behalve jeugdduiker toegetreden lid)

 • Zij bestaat  uit alle instructeurs, alle Assistant Instructeurs en de aangestelde lesgevers.
 • Zij kiest onder haar leden een duikschool coördinator ,die voldoet aan de Nelos voorwaarden.  Na aanvaarding door de R.V.B. verzorgt deze de communicatie met de raad van bestuur, en staat in voor de dagelijkse werking van de commissie.
 • De commissie beslist onder leiding van de duikschool coördinator over de organisatie van de zwembadtrainingen, het duikonderricht, de theorielessen, de duikorganisatie en de duikmanifestaties,  rekening houdend met de middelen  hun gegeven door de RVB, zie budget. ( beschikking zwembad, duikabonnementen, versnaperingen, aanmoedigingen, enz).  Periodiek of  per activiteit bezorgt ze de penningmeester een gedetailleerde opgave van alle inkomsten en van alle uitgaven met bewijsstukken.
 • Zij vergadert daarover  naar eigen goeddunken en noodzaak en bezorgt telkens een verslag aan het bestuur..
 • Zij stelt de lesgevers voor het zwembad aan of ontslaat hen.
 • Om haar werking kenbaar te maken aan de leden, beschikt zij over een infobord in het clublokaal en over een pagina op de website

 

                                               De voornaamste richtlijnen zijn heden

        ZWEMBADTRAININGEN

 • De trainingen vinden plaats op vrijdagavond van 20.45 tot 21.40 en van 21.45 tot 22.40 voor de conditietraining en de brevetopleiding.  Om 22.50 moet iedereen het zwembad verlaten hebben.

             Ook op woensdagavond  is er een training van 21.00 tot 22.00 uur toegankelijk voor alle groepen, zonder vast programma.

 • De groepen worden ingedeeld door de duikcommissie.
 • Iedereen die training volgt, moet eerst een duikuitrusting afhalen aan het vulstation en  dit samen met eventueel gemeenschappelijk duikmateriaal in het zwembad leggen. Iedereen die een training beëindigt moet het duikmaterieel van het zwembad helpen terugbrengen naar het vulstation. Het vulstation is hiervoor geopend van 20.30 tot 20.45 en van 21.30 tot 21.50 en van 22.40 tot 22.55. Het al of niet zelf gebruiken van het clubmateriaal  is voor deze regeling niet relevant.
 • Ieder lid traint in een groep.  Wie niet weet in welke groep, moet zich richten tot een brevetverantwoordelijke of een lesgever, die een geschikte groep zal aanwijzen.
 • Om de discipline in het zwembad te handhaven, worden de leden geacht te handelen naar de instructies van de lesgevers.
 • Iedereen heeft recht op één uur training in groep, de kandidaat AI  mogen twee uur trainen in het jaar waarin zij examen denken af te leggen.
 • Medische keuringen zijn verplicht en maximaal een jaar geldig, ze worden best tussen 15 september en 15 januari vernieuwd en binnengebracht.
 • Aan leden die medisch niet in orde zijn ( te vernieuwen VOOR 01 februari ) wordt de toegang tot het zwembad geweigerd, zij mogen eveneens niet deelnemen aan clubduiken.
 • Om deel te nemen aan een zwembadexamen moet men minstens aan tien zwembadlessen ingericht voor dit examen hebben deelgenomen.
 • Apnea’s worden nooit alleen gedaan, toezicht op de apnea door minimaal een 3 ster duiker is nodig in het zwembad

 

OPENWATERDUIKEN

 • Voor het ontlenen van clubmateriaal heeft de laagst gebrevetteerde voorrang op een andere kandidaat ontlener.
 • Proeven mogen slechts gedaan worden na vijf duiken niet ouder dan drie maand.

 

 

 SAMENSTELLING JEUGDDUIKCOMMISSIE   ( voor jeugdduikers toegetreden lid )

 • Zij wordt samengesteld uit de instructeurs, de Assistant Instructeurs en de aangestelde lesgevers, allen jeugdduik begeleiders of in vorming.
 • Zij kiest onder haar leden een jeugd duikschool coördinator, die voldoet aan de Nelos voorwaarden,  na aanvaarding door de R.V.B. verzorgt deze de communicatie met de raad van bestuur, en staat in voor de dagelijkse werking van de commissie..
 • De commissie beslist onder  leiding van de jeugd duikschool coördinator over de organisatie van de zwembadtrainingen, het duikonderricht, de theorielessen, de duikorganisatie en de duikmanifestaties, rekening houdend met de middelen  hun gegeven door de raad van bestuur, zie budget. ( beschikking zwembad, duikabonnementen, versnaperingen, aanmoedigingen, enz).
 • Periodiek of per activiteit bezorgt ze de penningmeester een gedetailleerde opgave van alle inkomsten en van alle uitgaven met bewijsstukken.
 • Zij vergadert daarover  naar eigen goeddunken en noodzaak en bezorgt telkens een verslag aan het bestuur.
 • Zij stelt de lesgevers voor het zwembad aan of ontslaat hen.
 • Om haar werking kenbaar te maken aan de leden, beschikt zij over een infobord in het clublokaal en over een pagina op de website

 

                               De voornaamste richtlijnen zijn heden

        ZWEMBADTRAININGEN

 • De trainingen vinden plaats op vrijdagavond van 19.45 tot 20.40 in baan 1.2 en 3 en gaan door op alle schooldagen.
 • Medische keuringen zijn verplicht en maximaal een jaar geldig ze worden best tussen 15 september en 15 januari vernieuwd en binnengebracht.
 • De groep wordt ingedeeld in klassen, elke klas wordt geleid door een lesgever bijgestaan door een assistent.
 • Iedereen die training volgt, moet eerst een duikuitrusting afhalen aan het vulstation en  dit samen met eventueel gemeenschappelijk duikmateriaal in het zwembad leggen. Iedereen die een training beëindigt moet het duikmaterieel van het zwembad  helpen terugbrengen naar het vulstation. Het al of niet zelf gebruiken van het clubmateriaal  is voor deze regeling niet relevant.
 • Begeleiders aan de kant zorgen voor de veiligheid aan de kant en helpen met het materieel, zij communiceren tijdens de les enkel met de lesgever of zijn assistent, zij zien er op toe dat de jeugdduiker eerst zijn materieel op de voorziene plaats legt voor het douchen.
 • Bezoekende ouders worden verzocht hun kinderen niet te storen tijdens de les, maar vangen ze wel op na de les.

      OPENWATERDUIKEN

 • De jeugd duikschool coördinator bepaalt de formaliteiten voor elke duik binnen de normen van NELOS
 • Duikfles, jacket en ontspanner kunnen geleend worden via een analoog systeem bij de volwassenen

 

 

SAMENSTELLING COMMISSIE VULSTATION

 • De raad van bestuur beslist welke kandidaten zij aanstelt, deze kiezen uit hun groep een verantwoordelijke.
 • De commissie zorgt voor het onderhoud en bepaalt de modaliteiten voor het uitlenen van club duikmaterieel en int de verschuldigde vergoedingen.
 • Zij staat in voor de vulling van alle club duikflessen en vult de gekeurde 300 bar flessen van leden bij.
 • De RVB stelt periodiek een budget ter beschikking.
 • Minstens maandelijks bezorgt ze de penningmeester een gedetailleerde opgave van alle inkomsten en van alle uitgaven met bewijsstukken, het saldo wordt onmiddellijk vereffend.
 • Om haar werking kenbaar te maken aan de leden, beschikt zij over een infobord in het clublokaal en over een pagina op de website.

                                               De voornaamste richtlijnen zijn heden

 • Vullingen van lucht in private flessen, is gratis maar volgens beschikbaarheid van perslucht en gebeurt door het lid of toegetreden lid zelf, (voor eigen gebruik)  en op zijn verantwoordelijkheid via een daartoe voorzien vulpaneel tot max. 200 bar. aan de ingang van het vulstation De openingsuren hangen op het prikbord in het clublokaal. De 300 bar flessen worden nadien door de verantwoordelijke van het vulstation bijgevuld.
 • Niet-leden kunnen vullen dmv gebruik van een vulkaart die door de verantwoordelijke van het vulstation wordt ingevuld.
 • Het clubmateriaal, gereserveerd voor buitenduiken, wordt verhuurd per kaart  (kosten zie RVB) met 12 beurten . De maximum diepte die hiermede mag gedoken worden is 20 meter.  Het individueel tarief bedraagt ; een beurt   per stuk (ontspanner ,  jacket, volle fles)  van vrijdag tot vrijdag  Niet teruggebrachte stukken worden opnieuw op de kaart ingeschreven en dus automatisch opnieuw betaald.
 • Voor de vakantieperiodes is materiaal te huren voor langere periodes.  Een waarborg van  € 50.00 per stuk wordt gevraagd plus de huurprijs per week per stuk .
 • Er wordt betaald vooraf bij afhaling van het materiaal, bij schade of verlies worden de kosten voor herstelling of vervanging betaald door de gebruiker.
 • Materiaal wordt afgehaald en teruggebracht na afspraak met een verantwoordelijke van het vulstation.
 • Gebreken door slijtage worden gemeld aan de verantwoordelijke van het vulstation, die zorgt voor herstelling.
 • Bij diefstal van geleend materiaal moet steeds een PV door de plaatselijke politie worden opgesteld. Een kopie hiervan moet aan de verantwoordelijke van het vulstation worden bezorgd.

 

 

   SAMENSTELLING COMMISSIE FEESTELIJKHEDEN

 

 • De opdracht wordt gegeven door zowel het bestuur als door de duikcommissie en kan  ondermeer nieuwjaarsreceptie, BBQ, mosselfestijn, klaasfeest enz  bevatten.  Buiten deze opdrachten kan een kandidaat organisator op eigen initiatief andere feesten of organisaties voorstellen aan de commissie.
 •  Na akkoord van de commissie zorgt de organisator  voor een door de leden gedragen motivatie .Hij zorgt voor voldoende medewerkers en samen organiseren zij de feestactiviteit in of  rond het clublokaal  en zorgen voor alle praktische schikkingen en uitvoeringen.
 • Voor elke activiteit ontvangt de organisator een budget van de penningmeester voor maximale besteding , ongeacht eventuele  eigen bijdrage van de deelnemers. Op dit budget kunnen voorschotten worden gevraagd.
 • De organisator bezorgt de penningmeester een gedetailleerde opgave, van alle inkomsten en van alle uitgaven met bewijsstukken,. Het batig saldo wordt onmiddellijk vereffend.
 • Om haar werking kenbaar te maken aan de leden, beschikt zij over een infobord in het clublokaal en over een pagina op de website.

 

 

SAMENSTELLING COMMISSIE FOTOGRAFIE en VIDEO

 • Kandidaten zorgen voor het nodige enthousiasme en uitrusting. Samen verkiezen zij een verantwoordelijke
 • Zij organiseren foto- of video opnamen tijdens het duiken  of  tijdens clubmanifestaties en organiseren foto- of videovoorstellingen in het clublokaal  en zorgen voor alle praktische schikkingen en uitvoeringen.
 • Zij ontvangen een budget voor maximale besteding.
 • De verantwoordelijke bezorgt  de penningmeester een gedetailleerde opgave, van alle inkomsten en van alle uitgaven met bewijsstukken, per activiteit. Het saldo wordt onmiddellijk vereffend.
 • Buiten deze opdrachten kan zij op eigen initiatief andere met fotografie gerelateerde evenementen organiseren.
 • Om haar werking kenbaar te maken aan de leden, beschikt zij over een infobord in het clublokaal en over een pagina op de website.

 

 

Het Bestuur.

 
© Orka-lokeren.be ~ Contacteer ons